RUURDA STATE

Ruurda State

Contact

  • Ruurda State
  • Pieter, Anita  en Femke van der Velde
  • Kloosterweg 20
  • 8741 KB  Hartwerd
  • Tel. 06-21928764
  • www.ruurdastate.nl
  • info@ruurdastate.nl

Algemene voorwaarden


Huurvoorwaarden vakantiehuizen

1. Begrippen

1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

a. Huurder: degene die het Vakantiehuis Ruurda State.nl huurt of wenst te gaan huren.

b. Medehuurder: degene die samen met Huurder in het Vakantiehuis verblijft.

c. Verhuurder: degene die een Vakantiehuis ter verhuur heeft aangeboden. Beheerder: degene die namens de Verhuurder van een Vakantiehuis taken van beheer waarneemt.


2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van, overeenkomsten met, leveringen en diensten van Ruurda State.nl. Afspraken of regelingen gelden slechts indien en voor zover deze door Ruurda State.nl schriftelijk en uitdrukkelijk zijn bevestigd


3. Aanbiedingen, prijzen en tarieven

3.1 Aanbiedingen van Ruurda State.nl zijn steeds vrijblijvend en geschieden onder voorbehoud van acceptatie. Alle vermeldingen op de website van Ruurda State.nl en eventuele andere schriftelijke uitingen worden geacht te goeder trouw te zijn gedaan, steeds onder voorbehoud van tussentijdse aanpassingen. Ruurda State.nl is niet aan fouten en omissies op haar website en in eventuele andere schriftelijke uitingen gebonden.

3.2 Huurder verklaart kennis te hebben genomen van de omschrijving van het Vakantiehuis  op de website en daarvan geen nadere omschrijving te verlangen. Prijzen zijn steeds inclusief omzetbelasting, maar exclusief kosten van een (niet verplichte) annulerings- en/of reisverzekering. Bijkomende kosten, waaronder begrepen energiekosten, schoonmaakkosten, reserveringskosten en plaatselijke door of vanwege de overheid vastgestelde vergoedingen worden apart vermeld.


4. Reservering

4.1 Ruurda State.nl neemt alleen opdrachten tot reservering in behandeling van personen die achttien jaar of ouder zijn. Reserveringen door personen jonger dan die leeftijd zijn dan ook niet geldig.

4.2 Als Ruurda State.nl de reservering in behandeling neemt, ontvangt de Huurder binnen veertien dagen een reserveringsbevestiging, per post of per e-mail.

4.3 Is Huurder binnen veertien dagen na de reservering niet in het bezit van een reserveringsbevestiging of afwijzing dan dient de Huurder onverwijld contact op te nemen met Ruurda State.nl.

4.4 Tussen de Huurder en Verhuurder komt een overeenkomst tot stand op het moment dat Ruurda State.nl de reserveringsbevestiging aan de Huurder heeft verzonden.

4.5 In het belang van een goede boeking en ter voorkoming van misverstanden, verplicht de Huurder zich om na ontvangst van de reserveringsbevestiging de juistheid en volledigheid van de reservering te controleren en eventuele onvolledigheden of onjuistheden binnen zeven dagen na ontvangst aan Ruurda State.nl te melden. Blijft een dergelijke melding binnen de gestelde termijn uit, dan is de Huurder niet gerechtigd zich op de onvolledigheid of onjuistheid van de reservering te beroepen.

4.6 Indien Huurder, na de totstandkoming van de overeenkomst, wijzigingen in de overeenkomst wenst aan te brengen is Verhuurder niet verplicht die te accepteren. Het is ter vrije keuze van Verhuurder om te bepalen of en in hoeverre die wijzigingen worden geaccepteerd. In het geval Verhuurder de wijzigingen van de Huurder accepteert, kunnen aan de Huurder wijzigingskosten in rekening gebracht worden.

4.7 De overeenkomst tussen Huurder en Verhuurder betreft de huur van één Vakantiehuis, dat naar zijn aard van korte duur is.

4.8 Voorkeuren (preferenties) dienen gelijktijdig met de opdracht tot reservering worden opgegeven aan Ruurda State.nl . Voorkeuren kunnen nooit worden gegarandeerd en mogen niet als voorwaarden worden gehanteerd.

4.9 Ruurda State.nl behoudt zich het recht voor zonder opgave van redenen afwijkende reserveringen, met name groepen, te weigeren, dan wel hieraan speciale voorwaarden te stellen.


5. Betaling en verdere afwikkeling

5.1 Betalingen door Huurder mogen enkel rechtstreeks aan Verhuurder gedaan worden

5.2 Huurder dient binnen veertien dagen na verzending van de reserveringsbevestiging een vooruitbetaling te doen van de helft van de totale huursom (inclusief bijkomende kosten), alsmede van de volledige reserveringskosten en de eventuele annuleringsverzekering. Het restant van de huursom dient uiterlijk vier weken vóór aanvang van de huurperiode te zijn voldaan.

5.3 Als de periode tussen reservering en de aanvang van de huurperiode korter is dan acht weken, dan dient het hele bedrag ineens bij de reservering te worden voldaan.

5.4 Betaling kan per bankoverschrijving op rekeningnummer  3720.02.978 tnv P van der Velde. Als datum van betaling geldt de dag van bijschrijving van de huursom op de bankrekening van Verhuurder.

5.5 Op verlangen van Ruurda State.nl dient de Huurder aan Verhuurder een bewijs van betaling te overleggen.


6. Borgsom

6.1 De borgsom dient bij aankomst op het verblijfsadres aan de Verhuurder of de Beheerder van het Vakantiehuis te worden voldaan, tenzij in de reserveringsbevestiging anders is bepaald.

6.2 Na afloop van het verblijf in het Vakantiehuis worden de kosten van energieverbruik, bedlinnen, de eindschoonmaak, toeristenbelasting en eventuele andere bijkomende kosten afgerekend, voor zover deze niet al vooraf waren betaald. Voorts worden geconstateerde beschadigingen of vermissing van in of aan het Vakantiehuis aanwezige zaken met de borgsom verrekend.

6.3 Het berekende restant van de borgsom wordt contant terugbetaald door de Verhuurder of Beheerder en anders binnen veertien dagen na het verblijf door de Verhuurder of Beheerder geretourneerd per bank of giro.


7. Annulering door Huurder

7.1 Een annulering dient altijd schriftelijk te worden doorgegeven aan Ruurda State.nl . Hiervoor gelden de volgende regels:

- bij annulering tot 56 dagen vóór de dag van aankomst wordt 30% van de huursom in rekening gebracht.

- bij annulering vanaf de 56e dag (inclusief) tot de dag van aankomst is 100% van de huursom verschuldigd.


8. Aansprakelijkheid

8.1 De Verhuurder behoudt zich steeds het recht de huurovereenkomst te annuleren wegens bijzondere en/of persoonlijke omstandigheden. In een dergelijke situatie zal restitutie van het aan Ruurda State.nl betaalde bedrag plaatsvinden.

8.2 De Huurder is aansprakelijk voor alle schade in of aan het Vakantiehuis, inventaris en/of meubilair daaronder begrepen, die tijdens de huurperiode is ontstaan, door Huurder en/of Medehuurder(s) en/of door derden die door of namens Huurder en/of Medehuurder(s) in of om het Vakantiehuis zijn toegelaten. Schade wordt voor rekening van de Huurder hersteld.

8.3 Huurder en Medehuurder(s) zijn voor alle ontstane schade als bedoeld in artikel 8.2 hoofdelijk aansprakelijk.

8.6. Van Verhuurder kan geen nakoming of schadevergoeding worden gevorderd in het geval onjuistheden of onvolkomenheden in een aanbieding of reserveringsbevestiging zijn vermeld die het gevolg zijn van een kennelijke vergissing.

8.7 Verhuurder is, in welk geval dan ook, maximaal aansprakelijk tot het bedrag van de door Huurder betaalde huursom.


9. Verblijf

9.1 Huurder ontvangt van Ruurda State.nl na zijn (aan)betaling een bericht met daarin de gegevens van Verhuurder of Beheerder. Huurder maakt met Verhuurder of Beheerder afspraken over plaats en tijdstip van het afhalen van de sleutels (vanaf 15.00 uur). Tenzij anders overeengekomen met de Verhuurder of Beheerder dient het Vakantiehuis op de vertrekdag vóór 10.00 uur weer te zijn verlaten.

9.2 Het Vakantiehuis mag niet door meer personen gebruikt worden dan in de reserveringsbevestiging is vermeld. Indien blijkt dat er toch meer gebruikers zijn, dan heeft de Verhuurder of Beheerder het recht de Huurder en Medehuurder(s) de toegang te ontzeggen, of een bedrag van EUR 23,00 per extra persoon per dag in rekening te brengen.

9.3 Het meebrengen van huisdieren is zonder schriftelijke toestemming niet toegestaan. Wordt dit toch geconstateerd, dan heeft de Verhuurder of Beheerder het recht de Huurder en/of Medehuurder(s) de verdere toegang tot het Vakantiehuis te weigeren.

9.4 Op de dag van vertrek dient het Vakantiehuis veegschoon te worden achtergelaten, hetgeen in ieder geval het volgende inhoudt:

a. alles schoon afgewassen,

b. vuilniszakken in de container of op tijd met de reiniging meegegeven,

c. vuilnisbak van een schone plastic zak voorzien,

d. dekens of dekbedden opgevouwen aan het voeteneinde,

e. koelkast leeg en schoon,

f. alle etenswaren verwijderd.

g. de vloer aangeveegd.

9.5 Bij het Vakantiehuis aanwezige en/of verstrekte huisreglementen zijn onverbrekelijk onderdeel van de huurovereenkomst en dienen daarom strikt te worden nagekomen.

9.6 Niet alle in de beschrijving op de website van Ruurda State.nl vermelde voorzieningen, waaronder sportfaciliteiten, zwembaden, restaurants en winkels, zijn het hele jaar geopend. Ruurda State.nl is niet aansprakelijk in het geval voorzieningen om welke reden dan ook tijdens de huurperiode niet toegankelijk zijn.

9.7 Gebruik van de in art. 9.6 bedoelde voorzieningen zijn op eigen risico van Huurder. Aan het gebruik van deze voorzieningen kunnen extra kosten zijn verbonden. Door omstandigheden kunnen voorzieningen uitvallen of tijdelijk niet aanwezig zijn.

9.8 Het is mogelijk dat er in de buurt van het Vakantiehuis wegopbrekingen of bouwactiviteiten plaatsvinden. Ruurda State.nl streeft ernaar Huurder hiervan tijdig op de hoogte te stellen. Huurder kan evenwel geen aanspraak maken op enige restitutie van Ruurda State.nl. Ook voor eventuele geluidsoverlast wordt geen verantwoordelijkheid aanvaard.


10. Klachten

10.1 Heeft Huurder gegronde klachten over gebreken aan of in en/of de schoonmaak van het Vakantiehuis, dan dient hij zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de Verhuurder of Beheerder. Deze zal de klacht van de Huurder beoordelen en indien deze gegrond is, waar mogelijk zorgen voor herstel van het gebrek en het Vakantiehuis schoonmaken.

10.2 Als Huurder besluit zelf het gebrek te repareren of het Vakantiehuis schoon te maken, dan kan hij daarvoor geen aanspraak maken op enige vergoeding of korting.

10.3 Indien de Huurder bij aankomst in zijn verblijf klachten heeft, dan dient hij dit op de aankomstdag vóór 19.00 uur te melden. Verhuurder en Beheerder hebben het recht te laat gemelde klachten niet in behandeling te nemen.


11. Slotbepaling

11.1 Op de rechtsverhoudingen tussen Ruurda State.nl en Huurder is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2 Alle geschillen voortvloeiende uit de in art. 11.1 genoemde rechtsverhoudingen of deze voorwaarden zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in Nederland.

11.3 Geen van de partijen kan haar rechten en verplichtingen aan derden overdragen, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders hebben bepaald.

11.4 Indien en voor zover enige bepaling in de onderhavige voorwaarden nietig mocht blijken, blijven de overige voorwaarden in stand en wordt het nietige artikel aldus geacht te zijn geconverteerd dat het in overeenstemming met de kennelijke bedoeling van Ruurda State.nl wordt gebracht.